نمونه قرارداد مشارکت در ساخت


نمونه قرارداد مشارکت در ساخت :

مشارکت در ساخت در کل به قراردادهایی گفته میشود  . که مالک زمین و یا ساختمان کلنگی ملک خود را جهت ساخت و ساز به شخص دیگری به عنوان سازنده میسپارد .اساس این گونه قراردادها بر پایه ماده ۱۰ قانون مدنی (مبحث قراردادهای خصوصی ) میباشد.

تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت و ذکر دقیق توافقات طرفین اهمیت بسیار بالایی دارد. لازم به ذکر است که قرارداد مشارکت در ساخت با توجه به شرایط ملک مورد مشارکت ،میزان قدرالسهم طرفین ، تعداد طبقات کاربری ، اسکان و بلاعوض ، نوع متریال مصرفی ، تعهدات طرفین ، زمان بندی انجام تعهدات و تقسیم نامه و…باید تنظیم گردد.

متن زیر به عنوان یک نمونه ساده از قرارداد مشارکت در ساخت ارائه میگردد  که به هیچ عنوان استفاده از متن زیر توصیه نمیشود.

                                                                                           ( به نام خدا )

                                                                                { یا ایها الذین آمنو اوفوا بالعقود }  

ماده یک_ موضوع قرارداد با استعانت از خداوند متعال قرارداد مشارکت در ساخت فی مابین افراد مشروحه زیر در      قطعه زمین به مساحت مجموع          متر مربع  واقع در  تهران                                             به پلاک ثبتی    و    فرعی از    اصلی منعقد گردیده و کلیه بند های مندرج در آن مورد قبول طرفین میباشد.  

 

ماده دو_ طرفین قرارداد آقا/خانم ……… به شماره ملی …….. به شماره شناسنامه…….متولد ……. فرزند…….. به ادرس  …………………..تلفن ……………. که از این پس طرف اول(مالک) قرارداد نامیده می شوند .

آقای ……… فرزند ……….. به شماره شناسنامه …… صادره از ……… به کدملی ………….. به شماره همراه ………….. به آدرس ……………………………… که از این پس طرف دوم (سازنده) قرارداد نامیده می شوند.  

 

ماده سه_ آورده طرفین قرارداد آورده طرف اول عبارت است از یک قطعه زمین شش دانگ به مساحت کلی : …../ ……. مترمربع با مشخصات: پلاک ثبتی شماره :……….. فرعی از ………….  اصلی، واقع در بخش دو تهران  حوزه ثبتی شمالشرق که سند مالکیت دارای شماره سریال: …….. بشماره ثبت: ………. دردفتر: ……… تهران صفحه ………   به نام آقای آورده طرف دوم عبارت است از آورده نقدی برای ساخت به میزان مجموع هزینه هایی که بشرح ذیل طرف دوم پرداخت آن را در طول مدت قرارداد، باید هزینه نماید و این امر مورد پذیرش طرف اول قرار گرفته است .

الف ) کلیه هزینه های مربوط به شهرداری بابت صدور پروانه و پایان کار احداث ساختمان و سایر عوارض متعلقه وهمچنین حق بیمه تأمین اجتماعی به هر مبلغ و هزینه های تفکیک و اخذ سندآپارتمانهای نوساز .

ب) کلیه هزینه های مربوط به احداث بنا موضوع قرارداد مطابق مفاد مشارکت نامه حاضر تحت هر عنوان که باشد ، اعم از هزینه های مهندسی ، معماری، بنای ،کارگری و همچنین هزینه های طراحی و ترسیم نقشه، تأمین مصالح، اجرا و نظارت تا پایان مهلت قرارداد به هر مبلغ طبق نقشه های تأیید شده در شهرداری منطقه مربوطه.

پ ) کلیه هزینه های مربوط به خرید و نصب انشعابات آب ، فاضلاب ، برق ، گاز ، به هر مبلغ .  

 

ماده چهار_ مدت قرارداد مدت زمان شروع مشارکت و اجرای طرح از انعقاد قرارداد بمدت سی و چهار ماه  شمسی می باشد. برنامه زمان بندی قرارداد :

۱ : دریافت جواز از شهرداری در مدت ۸ماه

۲ : کلیه عملیات اجرایی ۱۸ماه

۳: دریافت و اخذ سند تفکیکی ۸ماه یادآور میشود که در صورت تاخیر  طرف دوم روزانه مبلغ ۱۵میلیون ریال به عنوان جریمه در نظر گرفته شده است.  

 

ماده پنج_ شرایط قرارداد :

۵-۱ در صورت بروز هر گونه حادثه که منجر به فوت ، مهجوریت یا ورشکستگی طرفین قرارداد شود ، مسئولیت اجرای کلیه تعهدات طبق مفاد این قرارداد بدون کم و کاست بعهده وارث ، قیم ، یا مدیر تسویه مربوطه خواهد بودولازم الاجرا میباشد.

۵-۲ صورت جامعی از مصالح ، لوازم و منصوبات با ذکر تمام جزئیات (اندازه ، نوع ، ویژگیهای ساخت وغیره ) که توسط طرف دوم در احداث موضوع قرارداد بکار خواهد رفت ، به پیوست این قرارداد ( بند ۶-۲-۱۴ تعهدات طرف دوم  ) می باشد که جزء لاینفک آن خواهد بود. تبصره:  تغییر مشخصات و مصالح ساختمانی با تراضی طرفین و انعکاس و اصلاح صورت جامع بلامانع می باشد. و باید بصورت کتبی با رضایت طرفین قرارداد صورت پذیرد.

۵-۳ عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند توسط هر یک از طرفین در حکم عدم حضور است و سردفتر در موارد مذکور و بنا به تقاضای طرف حاضر وفق مقررات موضوعه مجاز به صدور گواهی عدم حضور با ذکر مورد می باشد.

۵-۴ در صورتیکه در اثر حوادث قهری (اعم از سیل ، زلزله ، طوفان و…) یا تاخیرات ناشی از سوی شهرداری ادامه کار برای شریک غیر ممکن گردد و یا در رویه اجرای طرح اختلال قانونی ایجاد شود ، تاخیر به وجود آمده ناشی از این حوادث ، مجاز شمرده می شود و مدت آن به مدت قرارداد اضافه میگردد و هیچ یک از دو طرف در مقابل خسارت هائی که از این جهت به طرف دیگر وارد می شود مسئولیتی نخواهد داشت.

۵-۵ این قرارداد  براساس نقشه معماری که به رویت مالک رسیده ودارای:یک زیرزمین، یک پیلوت، پنج طبقه مسکونی دو واحدی میباشد تنظیم شده است.

۵-۶ نوسانات آتی ایجاد شده در طول اجرای قرارداد که باعث افزایش یا کاهش ارزش ملک یا مصالح ساختمانی و غیره شود هیچ گونه خللی در روند اجرای این قرارداد نخواهد داشت و هرگونه ادعایی در این خصوص منتفی و غیر قابل استماع می باشد.

۵-۷ در صورتی که تعطیلی کارگاه بدون دلیل توجیه شده از مرز ۴۵ روز متوالی تجاوز نماید یا به علت فقدان مالی توان انجام ادامه کار را نداشته باشد ، ضامن پرداخت خسارات و ضرر و زیان بابت روز تاخیر مبلغ پانزده میلیون ریال به مالکین خواهد بود.

۵-۸ در صورتی که تعطیلی کارگاه از سه ماه متوالی تجاوز نماید  قرارداد شامل فسخ قرارداد میگردد که در صورت فسخ قرارداد با رای داوراعمال شده باشد به درخواست مالک, سازنده تنها مستحق مطالبه هزینه های انجام شده آن هم پس از کسر خسارات میباشد و هیچ گونه حق عینی در مال مورد مشارکت نخواهد داشت.

۵-۹ طرفین اول و دوم ………….. به کدملی    ………….. را به عنوان داور مرضی الطرفین و قاطع الطرفین خود انتخاب نموده اند و در صورت بروز اختلاف به داور مراجعه نموده و رفع اختلاف نمایند که رأی صادره از داور نافذ و قابل اجرا میباشد

۵-۱۰ در صورت بروز اختلاف بین طرفین در خصوص مشخصات و مفاد و شرایط قرارداد ، آقای                                     به عنوان داور مرضی الطرفین اعلام نظر خواهد کرد و رای ایشان برای طرفین قطعی ، لازم الاجراء و غیر قابل اعتراض است و طرفین طبق ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی داور خود را تعیین نموده . طرفین ضمن عقد خارج و لازم قبل از اعلام نظر داور حق طرح دعوی یا شکایت در مراجع قضایی را از خود سلب نمودند.

۵-۱۱ طرفین قبول نموده اند که طرف دوم یک ماه زودتر از اخذ جواز جهت تخلیه اپارتمان ها طرف اول را مطلع سازد و طرف اول تا یک ماه پس از اخذ جواز نسبت به تخلیه و تحویل ملک مورد مشارکت اقدام نماید.

۵-۱۲ بنا به توافق طرفین حق دریافت وام بانکی نسبت به سند را  ندارند و همچنین حق پیش فروش واحد ها را تا مرحله اتمام سفیدکاری ندارند.

۵-۱۳ هیچ کدام از طرفین قرارداد به طور قطع حق درخواست یا نظر جدید پس از امضاء قرارداد را نداشته که هر گونه ادعای بعدی غیر قابل استماع بوده و مردود می باشد.

۵-۱۴ هرکدام از طرفین ادرس محل سکونت خود را اعلام داشته و در صورت تغییر محل اقامت , محل اقامت جدید خود را به طرفین و داور اطلاع دهد.

۵-۱۵ کلیه هزینه های دفترخانه ,مالیات نقل انتقال قدر السهم سازنده در مرحله اول به عهده سازنده می باشد و مراحل بعد به عهده مالکین می باشد.

 

  ماده شش_ تعهدات طرفین

۶-۱تعهدات طرف اول:

۶-۱-۱ طرف اول موظف است حداکثر ۳ روز پس از عقد قرارداد در دفترخانه شماره …… به ادرس …………. حاضر و نسبت به اعطای وکالت کاری جهت انجام امور اداری و دریافت جواز اعطاء نمایند و اصل کلیه اسناد شامل: سند ملکی بنچاق.پایانکار.و قبوض اب برق گاز با دریافت رسید تحویل مسکن شقایق گردد.

۶-۱-۲ طرف اول قرارداد متعهد گردیده تمام همکاری های لازم جهت اخذ جواز و در صورت بروز مشکلات اداری رفع تعارض نموده به طوری که در صورت تعطیلی کارگاه به علت قصور در کار هریک ازطرفین اول حادث گردد ، جریمه قید شده به عهده شخص قاصر خواهد بود(روزانه ۱۵۰۰۰۰۰۰ریال) و همچنین متعهد گردیده پس از دریافت نقشه تأیید شده حداکثر تا ۱ ماه  پس از تهیه جواز نسبت به تخلیه ملک مورد نظر جهت تخریب و گودبرداری اقدام نماید.

۶-۱-۳ کلیه بدهی های ملک فوق الذکر تا تاریخ تحویل به عهده طرف اول بوده که در زمان تحویل ملک نسبت به تسویه بدهی های آن اقدام نماید.

۶-۱-۴ طرف اول قبول نمودند در طی سه مرحله از ملک خود را به صورت قطعی به نام شریک دوم نمایند که مرحله اول هشت دهم دانگ در مرحله پایان فنداسیون و مرحل دوم هشت دهم دانگ پایان سفت کاری ساختمان مرحله سوم مابقی سهم سازنده هشت دهم دانگ همزمان با تحویل اپارتمان نوساز انجام خواهد پذیرفت. یادآور میشود که در صورت استنکاف  طرف اول روزانه مبلغ ۱۵میلیون ریال به عنوان جریمه در نظر گرفته شده است .

۶-۱-۵ طرف اول قرارداد یک نفر از خود را به عنوان نماینده انتخاب نموده و نماینده معرفی شده از طرف مالک حق اظهار نظر مشورتی و نظارت در حین ساخت را دارا بوده ولی حق دخالت در امور اجرایی را به هیچ وجه نخواهد داشت.

۶-۱-۶ طرف اول قرارداد اقرار می نمایند ملک مورد مشارکت مستحق الغیر نبوده و منافع آن قبلا به کسی واگذار نگردیده و پس از آن هم به کسی دیگر بجز طرف دوم واگذار نخواهد شد و ضمنا مشمول مصادره اموال نمی باشد.

۶-۱-۷ طرف اول با امضای این قرارداد اجازه تجمیع ملک پلاک ثبتی     فرعی از     اصلی را با ملک مجاور در ضلع غربی ملک  به پلاک ثبتی         فرعی از      اصلی متعلق به آقای           را به طرف دوم داده است و حق هرگونه اعتراضی در این مورد رااز خود سلب می نماید.

۶-۱-۸ آقای ……. به شماره ملی ……… شماره شناسنامه ……… متولد …… فرزند ……… به عنوان نماینده مالکین انتخاب گردیده که ناظر در امور خرید مصالح و سایر ادوات قید شده در متن قرارداد و همچنین ناظر بر حسن عملکرد سازنده در تمامی مراحل ساخت میباشد و تا پایان کار ایشان متعهد هستند.

 

۶-۲تعهدات طرف دوم:

۶-۲-۱ اجرای کار از قبیل تخریب ، گودبرداری ، تهیه و خرید مصالح ، اجرای فونداسیون ، اجرای اسکلت بتونی و علی النهایه تکمیل ساختمان طبق مفاد این قرارداد به عهده طرف دوم بوده و همچنین کلیه هزینه های محاسبات مهندسی و نقشه کشی مربوط به صدور پروانه ساختمان و هزینه خرید تراکم و جرایم ساختمانی به عهده شریک دوم خواهد بود.

۶-۲-۲ طرف دوم شراکت در صورت تأخیر در انجام تعهدات خود بابت هر روز تأخیر در تکمیل نهایی وعملیات ساخت وساز و عدم تحویل به موقع واحد ها ، روزانه مبلغ پانزده میلیون ریال به طرفین اول بابت جبران خسارت پرداخت می نماید. که بدیهی است در صورت موانعی مانند : سیل، آتش سوزی یا عوامل جوی و حوادث قهری و موانع اداری که مانع انجام کار گردد ، زمان تعطیلی کارگاه به مدت زمان قرارداد افزوده خواهد شد و جلسه ای فورس ماژور با نظر مالکین و داور تشکیل خواهد شد.

۶-۲-۳ پرداخت کلیه هزینه های مصرفی آب و برق و تلفن در حین اجرای عملیات پروژه تا پایان و تکمیل عملیات به عهده طرف دوم میباشد. و کلیه هزینه های مربوط به خرید و نصب انشعاب خدمات شهری شامل: آب ، برق ، گاز و فاضلاب شهری به عهده طرف دوم می باشد.

۶-۲-۴ طرف دوم قرارداد متعهد گردیده که در هنگام ساخت بنا کلیه جوانب احتیاطی و ایمنی و قوانین مربوطه از جمله بیمه مسئولیت مدنی جهت کارگران و همسایگان و عابرین پیاده را رعایت نموده و هرگونه حادثه از هر حیث که موجب خسارت و آسیب موارد ذکر شده شود ، مسئولیت آن به عهده شریک طرف دوم میباشد و هیچگونه مسئولیتی در این رابطه متوجه شرکای طرف اول نخواهد شد.

۶-۲-۵ رعایت آیین نامه اجرایی ۲۸۰۰ شهرداری در خصوص زلزله الزامی میباشد.

۶-۲-۶ طرف دوم حق واگذاری این قرارداد به هر صورت و هر شکل را نداشته و موظف به ادامه کار بر اساس این قرارداد می باشد.

۶-۲-۷شریک دوم مکلف به انجام پیشبینی های لازم جهت تهیه مصالح و اجناس مورد نیاز پروژه میباشد به نحوی که منجر به ایجاد تأخیر در انجام پروژه نشود.

۶-۲-۸ شریک دوم حسن عملکرد سیستم ها و مصالح مورد مصرف را حداقل برای مدت یک سال پس از تحویل به مالکین تضمین نموده و تعهد می نماید در صورت بروز هرگونه نقص و مشکل  در واحدها و مشاعات با هزینه خود رفع نواقص و اصلاح موارد فوق الذکر اقدام نماید و همچنین برای عایق کاری کلیه ساختمان به مدت ۱ سال تضمین و تعهد مینماید که بدیهی است هزینه تعمیرات به عهده سازنده میباشد.

۶-۲-۹ انتخاب جنس مصالح طبق لیست جدول فنی مشخصات مصالح میباشد که طرفین بر سر آن توافق دارند و در خصوص جزئیات اجرایی استانداردهای فنی مربوطه ملاک عمل خواهد بود.

۶-۲-۱۰ در صورت خلاف اعم از ماده ۱۰۰ ,فضای سبز شهرداری و پارک ها کلیه جرائم به عهده سازنده خواهد بود.

۶-۲-۱۱سازنده متعهد است از نظر علمی و فنی و جسمی و مالی توانایی لازم و کافی برای ساخت ساختمان مذکور در این قرارداد را دارد.

۶-۲-۱۲ چنانچه برند های قید شده در متریال ساخت در زمان ساخت در بازار نایاب باشد سازنده موظف است از برند های هم طراز استفاده کند.(با هماهنگی نماینده مالک و طبق عرف منطقه)

۶-۲-۱۳ سازنده متعهد گردیده که ……. ریال معادل …………تومان طی …….. چک که به عنوان تضمین تعهدات نزد املاک شقایق سپرده که مالکین در صورت عدم ایفای تعهدات مندرج دراین قرارداد  با ابلاغ قضایی حق استفاده از مزایای قانونی چک فوق الذکررا خواهد داشت .

۶-۲-۱۴ طرف دوم قرارداد متعهد می گردد تا مشخصات عمومی ساختمان را در کلیه طبقات و مشخصات مربوط به واحدهای آن را که متعلق به طرف اول قرارداد می باشد را به شرح زیر انجام دهد:  

 1. نوع اسکلت : بتنی طبق نقشه و ظوابط شهرداری
 2. نوع سقف : تیرچه یونولیت طبق نقشه و ظوابط شهرداری
 3. نوع نمای ساختمان : ترکیب سنگ تراورتن و آجرنسوز مورد تایید شهرداری
 4. لوله کشی آب : لوله پلیمر ۵ لایه
 5. نصب پمپ آب درمدار اصلی ساختمان
 6. لوله کشی گاز : توکار مانسمان ، تک کنتور
 7. تاسیسات حرارتی : لوله کشی ، رادیاتور، حوله خشک کن
 8. تاسیسات برودتی : کانال کشی کولر ورق ۵۰
 9. نصب یک عدد کولر آبی
 10. آیفون تصویری : مانیتور رنگی درجه یک ایرانی
 11. کلید و پریز : ایرانی درجه یک
 12. سیستم روشنایی  راه پله از نوع تایمری
 13. اتصالات برق : درجه یک برند افشار نژاد خراسان،رادافشان سحر
 14. تلفن : فقط سیم کشی
 15. پذیرایی : سرامیک درجه یک
 16. خواب : سرامیک درجه یک
 17. آشپزخانه : کف سرامیک درجه یک ، دیوار کاشی (درجه یک ایرانی)
 18. سرویس های بهداشتی: کف سرامیک ،دیوار کاشی(درجه یک ایرانی)
 19. اجرای سیستم تهویه و هواکشی مناسب برای حمام و توالت
 20. نصب توالت فرنگی در حمام
 21. کلید مینیاتوری برای آشپزخانه و کلیه اتاقها و پذیرایی
 22. پارکینگ : کف سنگ و دیوار سنگ مرمریت
 23. حیاط : کف سنگ و دیوار سنگ مرمریت
 24. راه پله : دیوار تمام سنگ مرمریت
 25. ورودی واحدها: ضد سرقت ایرانی
 26. اتاق خواب : D.F قابدار
 27. کمد دیواری : برای هر واحد دو عدد ودرب HDF یا MDF
 28. سرویس های بهداشتی : D.F قابدار
 29. پارکینگ : درب ریموت دار
 30. ورودی ساختمان : فلزی
 31. پنجره ها : UPVC دو جداره
 32. چهارچوب درب ها : فلزی
 33. آسانسور : شش نفره ۴۵۰ کیلویی
 34. کابین آسانسور تمام استیل
 35. شیر آلات : ایرانی سنگین وزن ( با حداقل پنج سال گارانتی)
 36. دستگیر الات : ایرانی جنس مرغوب
 37. گچ بری : تزئینات داخلی هر واحد در حد عرف منطقه
 38. پشت بام : دو لایه قیرگونی به همراه موزائیک
 39. حفر یک حلقه چاه فاضلاب
 40. حفر یک حلقه چاه مجزا جهت آب باران
 41. شیرآلات گازباقطع کن مجزا ازکنتور اصلی برای هرواحد طبق استاندارد اداره گاز
 42. انشعابات برق جاگانه برای هرواحدویک انشعاب۳فازبرای آسانسورو فضای مشاعات.
 43. انشعاب گازمجزابرای هر واحد طبق استاندارد شرکت ملی گاز ایران
 44. نقاشی واحدها برای دیوارها روغنی نیمه مات و جهت سقف ها پلاستیک برای هرواحد مجز

  ۶-۲-۱۵ سازنده متعهد است با نماینده معرفی شده از طرف مالک همکاری نماید.

  ماده هفت_ نسبت سهم الشرکه طرفین طبق توافق فی ما بین قبلی ، سهم الشرکه طرف اول ( مالک )،            واحد حدودا           مترمربعی مسکونی و            واحد پارکینگ آزاد و             واحد انباری(به متراژحداقل۱.۵متر مربع در صورت تامین) و الباقی احداثات سهم الشرکه طرف دوم (مجری طرح )می‌باشد. افراز سهم الشرکه طرفین به نسبت سهم آنان با در نظر گرفتن و مرغوبیت و ارزش فضاهای احداث شده بعد از تایید نقشه معماری خواهد بود و افراز ، ابتدا از طریق توافق و در صورت عدم دستیابی به توافق ، با انتخاب داور مرضی الطرفین صورت خواهد گرفت و رأی داور قطعی است ، مگر به صورت تقلب و تدلیس که در این صورت متضرر می تواند در مراجع قضایی صالحه اقامه دعوی نماید.

” بایمو مرکز فروش موبایل و قطعات موبایل و لوازم جانبی موبایل 

  ماده هشت_ توضیحات :

۸-۱ سند مالکیت مالک نزد داور  به امانت سپرده شده جهت انجام اموراداری به طرف دوم(سازنده) سپرده خواهد شد. بعد از اتمام امور اداری مجددا به مسکن بازگردانده میشود.

 

۸-۲ نقشه تصویب شده از سوی شهرداری به قرارداد ضمیمه می شود.

 

۸-۳ در صورت تامین پارکینگ مازاد بر ده واحد قدر السهم طرف اول در چهار یا پنج واحد طراحی میگردد در مجموع       متر مربع

 

۸-۴ در صورتی که سطح اشغال در هر طبقه بیش از ۷۰ درصد مساحت سند باشد ۳۰ درصد متراژ مازاد به قدرالسهم طرف اول اضافه میگردد.

 

۸-۵ تمام واحد های مربوط به مالکین براساس ضوابط شهرداری دارای پارکینگ میباشد. ۸-۶طرفین توافق نموده اند در مورد اختلاف متراژ نهایی سند با متراژ قید شده در قرارداد ، حداکثر تا سه متر مربع قابل قبول بوده که به قیمت روز بهنگام سند زدن برای طرفین محاسبه می گردد

 

۸-۷محل انجام قرارداد             واقع درتهران                          پلاک …. میباشد. ۸-۸طرفین قرارداد توافق نموده اند هزینه کمیسیون دفتر املاک شقایق را بر اساس ماده ۳۳۵ و ۳۵۲ قانون تجارت به دفتر          پرداخت نمایند.

 

۸-۹موضع این قرارداد از لحاظ حقوقی و فنی تایید می گردد. این قرارداد با توجه به مواد ۱۰ و ۱۹۰ و۳۳۹ قانون مدنی و رعایت شرایط شرعی و قانونی معاملات در کمال صحت و سلامت و با اراده شخصی طرفین منعقد گردید. کلیه خیارات قانونی با توافق طرفین در این قرارداد ساقط گردید ، حتی خیار غبن فاحش ، مگر در صورت ثبوت تقلب و چنانچه در اظهارات تعهدات طرفین قرارداد خلاف و فسادی کشف شود فرد خاطی از نظر قانونی مسئول و جوابگو بوده و بایستی از عهده کلیه خسارات وارده به طرف مقابل نیز برآید. کلیه مفاد این قرارداد برای طرفین قرائت و تفهیم شد و بنا بر این ضمن عقد خارج لازم صیغه مشارکت ایجاباً و قبولاً جاری شد و قبض و اقباض نیز صورت گرفته است و اسقاط کافه خیارات خصوصا خیار غبن فاحش از طرفین به عمل آمده است و هیچکدام از طرفین مشارکت حق نکول به هیچ یک از مفاد مندرج در متن را نداشته و نکول کننده ملزم به پرداخت کلیه خسارات وارده به طرف دیگر می باشد.

 

۸-۱۰ این قرارداد بر اساس مقررات و قوانین جاری در تاریخ: …../…../………. در                   به نشانی                                                                                                                                      .                                                                                                           در سه نسخه و هشت ماده  بین طرفین تنظیم، امضاء و مبادله گردید و هر سه نسخه منفردا دارای اعتبار یکسان می باشند.

همچنین مطالعه کنید مقاله :

 

 

گروه ساختمان رویایی

انتخاب سازنده معتبر و دارای رزومه کاری مناسب و نمونه کار در منطقه به همراه تدوین یک قرارداد مشارکت در ساخت قوی باتوجه به قوانین حقوقی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران میتواند شرایطی مطمئن و بدون دردسر را برای مالک ملک فراهم کند.

گروه معماری و مشاورین ساختمان رویایی با سالها سابقه درخشان در ضمینه عقد قراردادهای مشارکت در ساخت و معرفی سازندگان برتر شهر تهران آماده خدمت به شما همشهریان عزیز میباشد.

جهت داشتن هر گونه سوال و یا مشاوره رایگان با تلفن های ۷۷۲۷۱۷۲۳ -۰۹۱۲۳۱۹۲۴۰۷ تماس بگیرید.    

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها