پروژه محله گلبرگ غربی

۴ طبقه تک واحدی

هر واحد ۷۵ متر

شروع پروژه آذر ۱۴۰۰

تاریخ تحویل آبان ۱۴۰۱

سازنده :مهندس رسول عالی نژاد