پیمانکاری در قرارداد مشارکت در ساخت – مشارکت در ساخت در تهران